Salgs- og leveringsbetingelser for CIRKEL Energi ApS (herefter kaldt CIRKEL Energi) Timianvej 23, DK-8800 Viborg, Danmark

GENERELT Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

PRISER OG GYLDIGHED Alle priser er i danske kroner, inklusiv moms. Købet er først bindende, når CIRKEL Energi har sendt en ordrebekræftelse.

BETALINGSVILKÅR Der kan betales forud via bankoverførsel, eller med:

    Dankort             Visakort          Mastercard           Mobilepay

                 

Betaling trækkes når varen er afsendt.

LEVERING Leveringstider er vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor CIRKEL Energi har modtaget betalingen der forfalder ved bestilling. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser der skyldes forhold udenfor CIRKEL Energis påvirkning, ligesom køber heller ikke er berettiget til at ophæve handlen af disse grunde.

RETURRET Der er 14 dages fuld returret på anlægget. Anlægget skal returneres i original emballage og uden skader af nogen art. Fragten retur sker for købers egen regning. Hvis anlægget har været afprøvet vil der ske en reduktion i det tilbagebetalte beløb, som afgøres ved en konkret vurdering af varen, udført af CIRKEL Energi.

FEJL OG MANGLER Hvis kunden finder fejl og mangler i det leverede skal dette meddeles CIRKEL Energi skriftligt, indeholdende informationer om, hvori fejlen eller manglen består. CIRKEL Energi retter/udbedrer herefter fejlen så hurtigt som muligt. Ved uautoriseret indgreb eller andre forandringer i fritages CIRKEL Energi for enhver yderligere forpligtelse.

GARANTI Garanti på indkøbte varer fra CIRKEL Energi vil til en hver tid følge den danske købelov. Garantien dækker fra den dato det indkøbte
produkt er modtaget af kunden. 5 års garanti kræver korrekt montering og ydes af producenten af produktet.

PRODUKTINFORMATIONER Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for CIRKEL Energi.

ANSVARSBEGRÆNSNING Et erstatningskrav overfor CIRKEL Energi kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte projekt. CIRKEL Energis erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og CIRKEL Energi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. CIRKEL Energi er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Det er kundens eget ansvar, at anlægget placeres på et sted med gode sollysforhold. CIRKEL Energi kan derfor ikke gøres ansvarlig for mængden af produceret el.

FORCE MAJEURE Enhver leverance er med forbehold for forsinkelse som følge af strejke, krig, lockout, valutarestriktioner, beslaglæggelse, transporthindring, vej- og vejrforhold eller naturkatastrofe, samt øvrige eksterne situationer, som er udenfor CIRKEL Energis kontrol.

INDIREKTE TAB CIRKEL Energi kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

PRODUKTANSVAR CIRKEL Energi kan alene gøres ansvarlig for personskade, såfremt skaden hidrører fra produkter leveret af CIRKEL Energi og skaden skyldes uagtsomhed udvist af CIRKEL Energi eller fra personer, som CIRKEL Energi hæfter for.

FORSIKRING Køber er forpligtiget til at sikre ansvarsforsikring på anlægget og CIRKEL Energi kan ikke stilles til ansvar for hændelser, som burde dækkes af en manglende ansvarsforsikring.

TVIST Enhver tvist i forbindelse med parternes samhandel afgøres, såfremt en mindelig løsning ikke kan findes, ved de danske domstole. Som værneting for eventuelle søgsmål hidrørende fra parternes samhandel er aftalt Retten i Viborg, Sct. Mathiasgade 19, 1., DK- 8800 Viborg som 1. instans og Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, DK-8800 Viborg som 2. instans. Det er aftalt, at tvisten skal afgøres efter gældende dansk ret.

MONTERINGSSTED Med mindre andet er aftalt skriftligt, påhviler det kunden at sikre at installationsstedet (tag eller jordbund) er egnet til at bære det tilbudte solcelleanlæg. Hvis tag- eller jordbundsforhold ikke er som ventet eller forstærket af kunden, sker ændring af det tilbudte anlæg og styrkeberegning på købers regning.

MONTERING AF ANLÆGGET Hvis kunden bestiller CIRKEL Energi til at montere og idriftsætte solcelleanlægget, sker dette på aftalt tidspunkt. Der skal være adgang til 230 V, 10 A stikkontakt på byggepladsen, ligesom det skal være muligt at køre til monteringsstedet med biler og maskiner. Hvis dette ikke er tilfældet, vil ekstra medgået montørtid og eventuelle øvrige omkostninger blive faktureret til kunden efter gældende takster og forbrug. I tilfælde af medbyg er det kundens ansvar, at de aftalte ting er færdige til aftalt tid. Hvis dette ikke er tilfældet vil eventuelle omkostninger forbundet med disse forsinkelser kunne viderefaktureres til kunden separat samt udgøre et tillæg til den samlede anlægs pris.

TILSLUTNING TIL ELINSTALLATION Hvis kunden efter aftale med CIRKEL Energi selv sørger for elarbejdet, er kunden ansvarlig for at dette udføres af en autoriseret elinstallatør, ligesom kunden er ansvarlig for, at anmeldelse til elselskab og myndigheder foretages af kunden eller den af kunden valgte elinstallatør.
Hvis kunden bestiller CIRKEL Energi til at udføre elarbejde ifm. montering af anlægget, vil tilslutning kun kunne ske til i lovlig, eksisterende elinstallation. Eventuel lovliggørelse af elinstallationen vil ske på kundens regning.

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 20190913/KBI