Denne side fortæller om hovedtrækkene i gennemførelsen af et typisk husstandsvindmølleprojekt. Kontakt CIRKEL Energi for flere oplysninger og for oplysninger om solcelleprojekter og batterier.

Når du beslutter dig for at opstille en husstandsmølle, vil projektet bestå af en række trin. CIRKEL Energi kan hjælpe dig igennem forløbet fra start til slut.

TRIN 1: Indledende kontakt og projektvurdering

Når du kontakter CIRKEL Energi, tager vi en god, lang snak om mulighederne for opstilling af en husstandsvindmølle. Sammen vurderer vi ting som placering, energibehov, lønsomhed og adgangsforhold, så vi har en fælles opfattelse af muligheder og behov. Vi fremsender alle tekniske detaljer, eksempler på vindberegninger og orienterende priser Energiberegningen foretages af et uafhængigt ingeniørfirma.

TRIN 2: Besigtigelse af stedet og afgivelse af tilbud

Hvis du ønsker at gå videre i sagen, aflægger vi dig et uforpligtende besøg. Derefter udfærdiger vi en placeringsoversigt, som kommer med en anbefaling af bedste installationssted jf. vores erfaring fra hundredvis af projekter, og som rummer oplysninger om eventuelle fredning samt afstand til nærmeste nabo.
Vi udsteder desuden et bindende tilbud i form af en betinget købekontrakt.
Hvis du ønsker det, kan du købe en energiberegning, som estimerer årsproduktionen på netop din adresse for den mølletype, du har kig på. Energiberegningen foretages af et uafhængigt ingeniørfirma.

TRIN 3: Beslutning, købekontrakt og reservation

Når du har besluttet dig for at købe en husstandsvindmølle, undertegnes den betingede købekontrakt, og vi reserverer en mølle til dig og lægger installationsarbejdet ind i aktivitetsplanen samtidigt med, at der skal ansøges hos din kommune.
Købekontrakten er bindende for begge parter men er betinget af, at der kan opnås byggetilladelse fra kommunen.

TRIN 4: Ansøgning hos kommunen

Du kan selv ansøge hos din kommune om landzonetilladelse og byggetilladelse.
Du kan også bestille CIRKEL Energi til at håndtere den kommunale ansøgning. Det kræver blot en fuldmagt fra dig.

TRIN 5: Modtagelse af byggetilladelse og bestilling af møllen fra fabrikken

Når du har fået byggetilladelsen fra din kommune, bestiller vi møllen fra fabrikken og begynder det praktiske arbejde.
Hvis kommunen afviser at udstede tilladelse til opstilling af din mølle, kan den oprindelige reservation og den betingede købekontrakt annulleres. Dette kan  først ske, når der ikke er flere ankemuligheder hos kommunen eller øvrige myndigheder.

TRIN 6: Støbning af fundament og nedgravning af kabel

Vindmøllens fundament laves ved at grave hul og nedstøbe armeringsjern og bundstykket af tårnet i kvalitetsbeton.
Jordkablet mellem møllen og nærmeste bygning graves ned.
Det tager typisk en dag at gøre disse ting, afhængigt af de lokale forhold ved din ejendom.
Det er vigtigt, at der er god adgang til installationsstedet for en lastbil, dvs. en bred kørevej med fornøden bæreevne. Det er din opgave at sikre dette.

TRIN 7: Levering og installation af møllen

Når betonfundamentet er klar til at bære møllen (typisk ca. fire-fem uger efter støbning), sættes vindmøllen op. Tårn, generator, vinge og styretavle leveres og monteres, og møllen idriftsættes.
Installationsarbejdet kan tage op til to dage.
Installationen afsluttes med grundig kontrol af møllen og dens beskyttelsesfunktioner, hvilket kræver en vindhastighed på mindst 6 m/s.
Derefter overdrages vindmøllen til dig, og installationsarbejdet er afsluttet.

TRIN 8: Tilmelding af møllen til Energistyrelsen og elselskabet

Vindmøllen skal registreres hos relevante myndigheder. Den autoriserede elinstallatør og CIRKEL Energi sørger for dette som afslutning af installationsarbejdet.

Servicering og vedligeholdelse

Dansk lov kræver, at alle husstandsmøller services i henhold til mølleproducentens forskrifter, og at ethvert servicebesøg registereres hos myndighederne. Gaia-møllen skal services årligt, og Britwind-møllen skal services toårligt.
Et serviceeftersyn omfatter inspektion af møllens fysiske, elektrisk og mekaniske tilstand og er med til at sikre, at din husstandsmølle kører optimalt og fortsat er sikkerhedsmæssigt i orden.
Din Gaia-Wind 133-mølle eller Britwind R9000-mølle kan leveres med fem års reklamationsret for fabrikationsfejl, hvis der undertegnes en serviceaftale. Reklamationsretten er gældende under forudsætning af, at de krævede serviceeftersyn og eventuelle udbedringer udføres af CIRKEL Energi.

Vi kontakter dig automatisk

Hvis du undertegner en serviceaftale med CIRKEL Energi, behøver du ikke gøre noget for at huske på serviceeftersynet, idet CIRKEL Energi kontakter dig inden næste serviceeftersyn for at få dette planlagt.